Primăria Peștișani angajează trei polițiști locali

0
177

Primăria Comunei Peștișani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, de: poliţist local, clasa I, grad profesional debutant; poliţist local, clasa I, grad profesional principal (2 posturi) – Serviciul Public de Poliţie Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor publice sunt: pentru postul de polițist local debutant – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – nu este cazul, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; pentru posturile de poliţist local, clasa I, grad profesional principal – vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani, studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă. Concursurile se va organiza conform calendarului următor: pentru postul de polițist local debutant – 15 februarie 2019, ora 09.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior; pentru cele două posturi vacante de poliţist local, clasa I, grad profesional principal – 18 februarie 2019, ora 09.00 – proba scrisă, data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar
Sursa aici

Noul sistem de abonare prin email

Introdu adresa de email pentru a te abona la acesta pagina și vei primi notificări prin email când vor fi publicate articole noi.

Site de vanzare

Se vinde conținutul si paginiile aferente (twiter si facebook)!
Dreptul de folosință pentru domeniul sgorj.ro ți se va transfera fără cost ca parte integrată din acest acord.

Lasă un răspuns