Concurs pe un post vacant, la Primăria Dănciuleşti

0
180

Primăria Comunei Dănciulești, județul Gorj, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacante, de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului cadastru şi agricultură. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 noiembrie 2018, ora 10.30 – proba scrisă; 16 noiembrie 2018, ora 13.00 – proba interviu. Pentru ocuparea şi participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice: să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul Ştiinţe inginereşti – specializarea Măsurători terestre şi cadastru; să aibă o vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de consilier superior. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar
Sursa aici

Lasă un răspuns