Angajare pe un post de inspector debutant, la Primăria Hurezani

0
199

Primăria comunei Hurezani organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante, de inspector de specialitate debutant. Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: studii de specialitate – studii universitare de licenţă sau studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă, specializare – cadastru sau măsurători terestre; vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului nu se solicită; să posede certificat de autorizare prin care este autorizat să verifice lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei în categoria E. Concursul se va organiza conform calendarului următor: 11 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba scrisă; 17 ianuarie 2019, ora 10.00 – proba interviu. Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare; copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; copiile documentelor care să arate nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; curriculum vitae.
Izabella Molnar
Sursa aici

Lasă un răspuns